Lae - inte bara en stad på Nya Guinea

När man tog en Whiskey vid Utö - 1

Publicerad 2012-09-18 18:09:00 i Kalla kriget, Personligt urval,

 
Under 1970-talet förvann större delen av Marinens ubåtsjaktsförmåga, detta var relaterat till försvarsbeslutet 1972. På bilden ovan ser vi fregatten HMS Sundsvall och en Boeing Vertol 107 II, svensk beteckning HKP 4, med sin hydrofon nervinschad - kan man gissa att tidpunkten är cirka 1970?
 
Efter det att jag publicerade inlägget 30 år sedan Operation Notvarp fick jag inspiration att titta lite närmare på den så kallade Utöincidenten hösten 1980. Fregatterna var borta då, likaså nästan alla jagare...ja, utom en: HMS Halland. Det som fanns för ubåtsjakt var helikoptrar, och de kom att nyttjas ganska hårt...
 
 
Detta nyhetsinslag om ubåtsjakten utanför marinbasen på Muskö sändes i Rapport den 24 september 1980. Bland annat intervjuas vaktahavavande officer Carl Johan Arfwidsson. 
 
Den 18 september 1980 - idag för 32 år sedan - observerades från en av kustflottans bogserbåtar, HMS Ajax, på cirka 300 meters avstånd, masterna på en främmande ubåt. Positionen var strax söder om Huvudskär utanför Sandhamn. En sjunkbomb fälldes senare mot ubåten från en HKP 6B Jet Ranger, men uppenbarligen utan resultat. Den försvinner en stund...
 
En av Marinens Agusta-Bell 206A - på miltärsvenska; HKP 6B - har tillfälligt stannat till på en svensk ubåt. Bilden är från perioden 1987-97.
 
Den observerade ubåten identifierades av marinen som varande av Whiskey-klass, en vanligt förekommande ubåtstyp i Östersjön som då användes av den sovjetiska och polska flottan.
 
Men faktum är att redan tidigare hade det inkommit ett par rapporter om främmande ubåtar i området. Den 13 september hade en fiskare hört av sig och berättat att han under cirka 40 minuter observerat tornet på en stillaliggande ubåt på svenskt territorialhav utanför Revengegrundet, sydost om Sandhamn. Och den 16 september gjordes en annan observation utanför Nåttarö.
 
Den 18 september är  även den svenska ubåten HMS Nordkaparen involverad i en övning - från wikipediaartikeln om fartyget:
 
Nordkaparen var den 18 september 1980 ytterst nära att kollidera med en ubåt mellan Utö om Huvudskär. Under hastighetsprov opererade Nordkaparen tillsammans med en av marinens ubåtsjaktshelikoptrar som hade sin hydrofon nedsänkt i vattnet. Just som ubåten skulle till att påbörja testerna anropades Nordkaparen av helikoptern som undrade om det var två ubåtar som skulle utföra hastighetsprov. Ubåten svarade att den var ensam och steg till ytan av säkerhetsskäl. Just som Nordkaparen bröt vattenytan passerade en sovjetisk ubåt under den svenska ubåtens köl med någon decimeters marginal.
 

HMS Springaren, systerfartyg till den idag bevarade Nordkaparen.
 
Om nästa händelse är en sådan för sig, eller nytt försök att genomföra den tidigare störda övningen, är för mig oklart. Hursom, några dagar senare, den 24 september, ska man göra om övningen. Denna gång är det Nordkaparens systerfartyg, HMS Springaren, som ska öva mot ubåtsjakthelikoptrar invid Huvudskär:
 
Så småningom är klockan 09.00 och vi har manövrerat till utgångsläge för ubåtsjaktövning tillsammans med de två helikoptrarna.
Det är dags för "Sätt igång" då övningsledaren i helikoptern frågar oss om det ska finnas ytterligare ubåtar i området.
"Svar nej" sänds från Springaren. "Vi har ytterligare ett hydrofoneko i din närhet!" Klassificering ubåt. Från helikoptern fortsätter rapporteringen av det andra ekot.
 
Den gemensamma slutsatsen är nu att vi har en oväntad, oönskad, oinbjuden besökare i vårt område som är svenskt territorialvatten!
 
Rapport om observationer och bedömningar sänds till C 1.ubflj.
 
Under tiden dyker ett kustfraktfartyg upp i periskopets synfält och passerar Springarens kurslinje på nordostlig kurs. Avståndet är ganska litet så vi kan läsa Nordfahrt och Bad Ems på dess akterspegel. Det färdades inte efter någon naturlig rutt för handelsfartyg! Fanns något samband med vår hydrofoneffekt? Frågan är fortfarande obesvarad.
Med tanke på dess konstiga manövrar i vårt närområde, tror vi nu senare att det var någon form av följefartyg till den objudne gästen.
Vad hände då sedan? Jo, Springaren beordrades att inta ytläge och fortsätta spaningen på ytan efter eventuellt snorklande ubåt och för att avvakta vidare order.
 
Läs hela texten på nordkaparen.se. Antagligen är det till denna händelse som nyhetsinslaget från Rapport relaterar.
 
Under de närmast följande dagarna fortsätter ubåtsjakten. Som man sa Rapportinslaget så hade inte jagaren HMS Halland någon inmöstrad besättning. Fartyget låg på Muskö och årsöversyn hade påbörjats, denna kom på grund av ubåtsobservationerna att avbrytas efter beslut den 25 september (något som försvarsministern kan anses som tillskyndare av). Halland la ut dagen därpå med en snabbt ihopskrapad besättning som var ungefär hälften så stor till antalet som i normalfallet.
 
På söndagen den 28 september stävar Halland radio- och radartyst på nordlig kurs över Mysingen. Två sonarutrustade HKP 4 rapporterar då att de fått kontakt med en okänd ubåt ostsydost om Huvudskär och de leder in en HKP 6 med sjunkbomber. Den fäller två stycken cirka 50 meter nordväst om ubåten.
 


Samma HKP 4B som på den översta bilden, nummer 04061, radioanrop "Yngve 61". Bilden är från mitten av 80-talet.

 

Marinens helikoptrar håller ekokontakten och ytterligare ett par sjunkbomber hinner att fällas innan Halland anländer området. Jagaren leds in direkt mot målet av en HKP 4 - som egentligen skulle gått tillbaka till basen Berga för tankning för ett bra tag sedan - får kontakt och avlossar en stridsladdad antiubåtsraket (AU-rak). En av de som var ombord på Halland berättar här:

 
Min drabbningsplats var vid stridsledningsindikatorn (till ELPLO 875) i stridsledningscentralen och jag hade vakten där då vi gjorde vapeninsatsen. Vi fick mycket riktigt order att bara insätta en AU-raket medan Fartygschefen (FC) ville skjuta fullsalva och den skulle dessutom läggas 50 m vid sidan om målläget. FC sa då till Ubåtsjaktsofficeren att noggrannheten inte var bättre än 50 m och att han skulle skjuta mot målets läge, vilket vi också gjorde. Efter detonationen var vattnet så upprört och fyllt av bubblor att både vi och helikoptrarna tappade kontakten med målet.
 
HMS Halland vid tiden för Utöincidenten. Bilden från Wikipedia.
 
En nyanländ HKP 4 får en kort kontakt med ubåten och noterar hur den girar, kommer in i Hallands kölvatten...och där förlorar man kontakten. Någon sa att AU-raketen denna gång inte hade träffat sjöbotten...
 
Från den 2001 framlagda Ubåtsutredningen sidan 55:
 
Under resten av dagen och hela natten bedrevs en intensiv ubåtsjakt i området mellan Hävringe och Almagrundet. Kontakt med en ”möjlig ubåt” erhölls av Halland innanför territorialgränsen sydsydost om Huvudskär på morgonen tisdagen den 30 september. En sjunkbomb fälldes som varning. Order gavs att sammansätta en ”visiteringsgrupp” som skulle kunna borda en ubåt, som påträffats i eller tvingats inta ytläge, för att utröna ubåtens nationalitet. Några ytterligare ubåtskontakter erhölls inte under de närmast följande dagarna. ÖB beslutade på morgonen torsdagen den 2 oktober att ubåtsjaktoperationen skulle pågå preliminärt till måndagen den 6 oktober. Några ytterligare ubåtskontakter erhölls dock inte och ÖB beordrade måndagen den 6 oktober att operationen skulle avslutas.
 
Under de 13 dygn som ubåtsjakten pågick, den 18-30 september, fälldes inalles 5 knallskott, 14 sjunkbomber och sköts en stridsladdad AU-raket.
 
 
Samma dag som ÖB Lennart Ljung beslutar att ubåtjakten ska anses som avslutad, den 6 oktober, kommer svenskt spaningsflyg hem med högintressanta bilder tagna över Östersjön. På dessa kunde man se hur två Whiskey-ubåtar intagit ytläge invid det polska ubåtbärgningsfartyget ORP Piast (bognummer 281) på internationellt vatten sydost om Hoburgen på Gotland. En av ubåtarna har synbara skador. Piast hade anlänt till platsen dagen innan och vartefter hade även sju öststatstrålare anslutit, dessa bildade nu en skyddande ring runt örlogsfartygen.
 
Ubåtsbärgningsfartyget ORP Piast.
 
Ska man dra slutsatsen att det rör sig om ubåten/ubåtarna som tidigare gäckat svenska marinen? Med hundra procents säkerhet har man inte kunnat säkerställa det, men det ligger ju onekligen nära tillhands att tro något sådant.
 
För att komplettera skeendet bör det också nämnas att Warszawapakten genomförde i den 4-12 september 1980 en enorm manöver, Waffenbrüderschaft -80, vid den östtyska kusten. Därefter hölls en flottövning med utgångspunkt i Pommerska bukten under perioden den 15−17 september. I denna senare övning, Milobalt, deltog även ubåtsbärgningsfartyg, bärgningsfartyg och kranfartyg. Med andra ord man hade ett moment av ubåtsbärgning i scenariot.
Lägg därtill den politiska utvecklingen i Polen där den fria fackföreningen Solidarność hade bildats den sista augusti och att Edward Gierek hade lämnat sin post som kommunstpartiets ledare den 5 september.
 
Polska flottan hade totalt fyra ubåtar av Whiskey-klass: ORP Orzeł (292), ORP Sokół (293), ORP Bielik (295) och ORP Kondor (294).
 
1990 publicerade tidningen Z några av de bilder som togs i oktober 1980 på Piast och de två ubåtarna på internationellt vatten utanför Hoburgen.
 
 
Det är min förhoppning att vid ett senare tillfälle kunna återkomma med ytterligare inlägg om Utöincidentens efterspel. Jag passar på så länge att länka till denna text: Ubåtsjägar Blues.
 
Om man vill sätta händelserna i ytterligare perspektiv så kan det även påpekas att ÖB vid en tillställning i oktober 1980 fick ett förtroligt samtal med den sovjetiske ambassadören. Där fick han veta att östsidan inte skulle tveka att flyga över Sverige för att nå mål i Norge i händelse av konflikt. Målet som avsågs var den då kommande amerikanska förhandslagringen av krigsmatriel i Tröndelag.
 
Och i SR P3:s Poporama var Jump To The Beat med Stacy Lattisaw Veckans Smash Hit den 25 september. Jo, det var nog allt lite andra takter som denna höst blivit aktutella här och var...
 
Ubåtsjakten vid Huvudskär/Utö bröt ett mönster. Tidigare hade den inkräktande ubåten efter upptäckt och avvisning lämnat svenskt vatten. Men denna gången var det snarare frågan om en katt- och råttalek...och det skulle bli fler ubåtsjakter under det nya deceniet.
 
Avslutningsvis, om man läser här om den polska ubåten Orzeł kan man - via hjälp av googles översättningmöjlighet - notera att I oktober tog "Orzel" del i de 14-dagars träning skyddande anti-submarine styrkor Folkets Navy DDR. Stannade ombord tyska fredsbevarare utbildning.
 
Nedan ser vi en bild på ORP Orzeł, tagen i maj 1980. Den 30 december 1983 togs hon ur tjänst på grund av skrovets dåliga skick och skotades tre år senare. 
 

Liknande inlägg

Kommentarer

Postat av: Daniel S

Publicerad 2012-09-18 19:22:51

Spännande sammanställning, och trevligt illustrerat med bilder och länkar

Postat av: Håkan Buffal-O.

Publicerad 2012-09-18 19:55:03

Dessa brunstiga minkar ;-)

Postat av: Erik

Publicerad 2012-09-19 15:17:32

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ubaten-neptuns-sista-resa_7472840.svd

Postat av: Yamaki

Publicerad 2012-09-20 15:16:19

6 Juni 2006 S:t Petersburg så sjösattes den nya ubåtstypen av specialtyp för "krig i skärgård". Den Ryska försvarsministern slog med stark emfas och mycket hög röst till SvTV Hasse Svens intervju på plats vid tillfället (ligger detta nya ubåtsvapen i linje med den nya ryska försvarsdoktrinen?). "DEN SOVJ...DEN RYSKA FÖRSVARSDOKTRINEN HAR ALLTID VARIT DENSAMMA OCH LIGGER FAST FÖR ALL FRAMTID"

SvTV Rapport sände detta men chefen för Rapport fick order att plocka bort det inför sena sändningen. (På order av Rosenbad, där man slagit fast. "Vi får inte oroa svenska folket med detta" vilket jag åhört i första hand då detta bandinspelades och sparats för framtiden)

Den internationella omvärlden skakades av detta klargörande av Ryssland att man fortsatt kalla krigets expansions-doktrin. Därav varför Finland samt flera länder rustar sig. Ryssland har nu helt återhämtat sig helt (2010) och militärsatsningarna uppgår nu till 1.9 Biljoner (inte miljoner, inte miljarder utan just BILJONER.

Förra sommaren jagades Migflygplan över Gotland 2.3 km söder om Visby stad med ett enda JAS jaktflygplan efter med full EBK. Strax senare var det ännu en gränskränkning över fastlandet på 2 ställen samtidigt bl.a. över Södertörn mot Stockholm. Nu i sommras så ropade Lettland och Estland på hjälp till Sverige då rader av gränskränkningar genomfördes. Gotlandsborna fick se under hela Juni-Juli-Aug hur plan åkte i skytteltrafik över Östersjön. Och varifrån kom den ryska Hind-helikopter som sågs mellan Trosa och Nyköping svepandes över trätopparna ?? "Det drar om rumpan nu sade strutsen med huvudet i sanden"

Svar: Varifrån kommer påståendet att en Hind-helikopter synts mellan Trosa och Nyköping? F ö finns det rysktillverkade helikoptrar i Sverige ägda av privatpersoner.
Lazerjesus

Postat av: Yamaki

Publicerad 2012-09-20 15:22:23

Tack för en mycket trevlig sida !
HKP4 är en skön kärra. Vad skall vi numera rädda folk ifrån vid en Estonia-liknande katastrof ? Data-simulerade insatser via lekstugan "SBM" kanhända ??

Postat av: Danne

Publicerad 2012-09-20 19:58:50

Offren för nästa Estoniakatastrof lär få drunkna ostörda av helikopterbuller.
Men minneshögtiden efteråt blir ett fint TV-program med tjusiga tal och mycket tårar.

Postat av: E.

Publicerad 2013-10-11 15:16:36

Lazerjesus ! På din fråga om varifrån kommer påståendet om en Hind-hkp över fastlandet mellan Trosa o Nyköping. Larm till VB inom därför adekvat militär myndighet. (Detta är en förstahandsuppgift och larmet bandat). Den typen av HkP (enda mil.ex i privat ägo) stod "grounded" (stilla på backen) med motorkrångel på avsedd plats under militär kontroll, vilket noga kontrollerades och bekräftades omgående vid larmet.
Utländsk Militär HkP med utländska vapenslag/nationalitets-beteckningar får icke föras i svenskt luftrum utan speciellt tillstånd. Okulär obs. gjordes av bl.a. mil.personal. Närmare information av detta lämnas av därför utsedd och bemyndigad personal av resp. myndighet.

Postat av: KVI

Publicerad 2013-10-18 06:36:00

Hejsan Fredrik,

När jag har tid över "muppar" jag runt på nätet. Hittade dessa och kom ihåg ditt inlägg ovan.
http://www.youtube.com/watch?v=Oxk8yESHSP0
http://www.youtube.com/watch?v=6TwP3-HzP-Y

Har ingen vettig källforskning på dessa så var och en får ju ha sin uppfattning i frågan. Intressanta program är det dock.

Utöver det - ESSB - Fan vad trist läget är - Noterar att politiskt så agerar opposition mot det statsägda bolaget som agerar med i min mening tvivelaktig agenda (vems?). Kan man spela vidare på detta i tex uppdrag Granskning?

KVI

Svar: Tack Thomas!
Rörande ESSB: En annan sak som jag tycker känns osunt är det faktum att Anders Ehrling, som sitter i Swedavias styrelse, ska bli ny koncernchef för Braathens Aviation (som äger Malmö Aviation och Sverigeflyg etc). Hur länge har och Braathen haft jobbdealen klar mellan sig?
Lazerjesus

Postat av: Thomas

Publicerad 2013-10-18 11:40:55

Det är just ett sådant förhållande som man skulle kunna belysa och ifrågasätta!

Inte för att jag uppfattar UG som otroligt sakliga men det är en väldigt bra kanal för att bära ett budskap...

Trevlig Helg på dig/T


Postat av: Anonym

Publicerad 2014-12-14 23:39:33

Någon snackade om att det fanns en skadad miniubåt i Ingaröfjärden och det var denna som de större "inkränkande" ubåtarna försökte undsätta.

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Lazerjesus

Les Aventures de lazer du Jesus

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela